Skip to content

Chelnov: Atomic Runner

Karnov (YM2203, YM3526)

Moderator: Staff

  • User avatar
  • ValleyBell Offline
  • Posts: 4826
  • Joined: 2011-12-01, 20:20:07
  • Location: Germany

Chelnov: Atomic Runner

Post by ValleyBell »

TitleChelnov: Atomic Runner
ComposerAzusa Hara, Yoshida Hiroaki,
Kiuchi, Tenno
SystemKarnov
Sound ChipsYM2203, YM3526
Tracks9
Playing time15:13
Pack authorSonic of 8!, MATRIX
Pack version2.00
Last Update2019-12-31